Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.treker.pl, www.treker.com.pl realizuje firma TREKER Monika Cholewa z siedzibą w Częstochowie (42-208), ul. Różana 24, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerem NIP 573-28-73-121 oraz numerem REGON 366006690.

2.  Definicje 

1) KONSUMENT- osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2)  SPRZEDAWCA- osoba fizyczna prowadząca działalność gospod arczą pod firmą TREKER Monika Cholewa z siedzibą w Częstochowie (42-208), ul. Różana 24,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 573-28-73-121.
3) KLIENT- osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4) SKLEP- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.treker.pl, www.treker.com.pl
5)  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
6) REGULAMIN- niniejszy regulamin Sklepu.
7) PRODUKT- dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8)  ZAMÓWIENIE- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
9) KONTO- konto Klienta w Sklepie, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem ustalonym przez Klienta. Umieszczone są w nim podane przez niego (Klienta) dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10) FORMULARZ REJESTRACJI- jest to formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
11) FORMULARZ ZAMÓWIENIA- interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie zamówienia , w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

3.    Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie Sklepu.
4.    Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
5.    Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto.

6.    Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędne jest:
      1) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
      2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
7.   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta, albo bez tej czynności po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

II. Zakładanie Konta w Sklepie

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail i hasło do logowania oraz dane adresowe.
2.  Konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Są to niezbędne kroki do założenia Konta w Sklepie.
3.  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4.  Logowanie się do Konta odbywa się poprzez wpisanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.
5.  Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto.

III. Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1.  Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
2.  Po sprawdzeniu, czy zawartość koszyka zgadza się z naszym zamówieniem należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
3.  Zalogować się lub wybrać możliwość złożenia zamówienia bez konieczności rejestracji.
4.  Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz przejść do „Podsumowania”.
5.  Jeżeli wszystkie dane są poprawne kliknąć „Potwierdzam zakup”.

IV. Formy dostawy i metody płatności

1.   Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
      a)  Przesyłka kurierska,
      b)  Przesyłka kurierska pobraniowa

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym treker.pl, treker.com.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
      a)  Płatność za pobraniem
      b)  Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
      c)  Płatności elektroniczne
      d)  w systemie ratalnym

3. Płatności Klient może dokonać przy użyciu następujących kart płatniczych:
      a) Visa
      b) Visa Electron
      c) MasterCard
      d) MasterCard Electronic
      e) Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej zamawiającego

5. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi 24-48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

V. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
2. Przybliżony czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
4. Status przesyłki widoczny jest po zalogowaniu na Koncie Klienta w Sklepie.
5. W przypadku wyboru przez Klienta:
   a) płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
7.  W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego
8.  W przypadku zamówienia więcej niż jednego Produktu o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
9.  Sklep zobowiązuje się do sprzedaży towaru nowego oraz bez wad fabrycznych.
10.  Koszt dostawy do kwoty 1000 zł (cena produktu) pokrywa Kupujący z wyjątkiem produktów z promocją obejmującą koszt dostawy. Koszt dostawy produktów powyżej 1000 zł (cena produktu) pokrywa Sprzedawca.

VI. Reklamacje

1.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad. W przypadku istnienia wad technicznych produktu należy skonsultować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2.  Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty lub drogą elektroniczną na  adres e-mail Sprzedawcy.
3.  Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.   Wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest do pobrania na stronie Sklepu.
5.   Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sklepu.
6.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady mechaniczne oraz inne wady wynikające z niewłaściwego użytkowania Produktu.
7.   Reklamacja zostaje rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Klient zostaje poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII. Zwroty

1.  Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).
2.  W związku z art 34 ust 4 Ustawy o prawach konsumenta „Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy”. Uwaga! Zlokalizowanie sygnału GPS oraz zarejestrowanie urządzenia w jakimkolwiek serwisie internetowym firmy Garmin prowadzi do zmniejszenia wartości urządzenia. Wynika to z faktu, że w momencie lokalizowania pozycji  w urządzeniu zapisywane są dane, które są śladem użytkowania, a więc takie urządzenie uważa się za używane. W związku z powyższym urządzenia firmy Garmin zostały wyposażone w możliwość wyłączenia GPS i włączenia tzw. trybu demonstracyjnego. Dzięki temu możemy sprawdzić działanie urządzenia bez naruszania art 34 ust 4 Ustawy o prawach konsumenta. Informacja na temat w jaki sposób włączyć tryb demonstracyjny znajduje się w instrukcji obsługi.
3.  Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta,  oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.  W przypadku chęci odstąpienia od Umowy zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu.
5.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy znajduję się na stronie Sklepu.
6.  W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi płatności za nabyty towar. 

7.  Klient zobowiązany jest do odesłania towaru nieuszkodzonego oraz do zabezpieczenia go, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu

VIII. Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.  Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 IX. Postanowienia końcowe

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TREKER Monika Cholewa
ul. Różana 24, 42-208 Częstochowa adres e-mail: sklep@treker.pl

Ja ...............................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwracany produkt: …………………………………………………………………………………………..................

...........................................................................................................................................................................................

Data odbioru: .………………………………………………………………………………………………....................

Nr paragonu: ………………………………………………………………………………………………......................

Imię i nazwisko …………………......................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Tel: …………………………………………………………………………………………………………......................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl